:: คุรุสภา
:: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
:: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
:: กรมจัดหางาน
:: สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงราย
:: ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย

:: ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย

:: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

+++++++++++++++++++++++

จำนวนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์vbac :: 1087227

เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2556

 
ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง มีสถานประกอบการสนับสนุน มีรายได้ระหว่างฝึกประสบการณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ มุ่งสร้างคนดี เพื่อมีอาชีพ
 
 
:: ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย
:: อ่านข่าวและชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2556-2557 ::
:: ร่วมแสดงความคิดเห็น


ท่านต้องการให้ปรับปรุึงเว็บไซต์ www.v-bac.ac.th ในด้านใดมากที่สุด
     เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
    การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
    การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
    การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ รวดเร็ว
    ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ
    ความถูกต้องของข้อความถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
    ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
    มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
    สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
    หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ


 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
Viroon Business Administration and Technological College
159/1 หมู่ 4 ถนนพหลโยธินตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 0-5363-1125 แฟกซ์ 0-5363-1129