ลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษาคนใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (vbac) จัดกิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การของคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักศึกษาวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยทางวิทยาลัยจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันอังคาร  ที่ 7  พฤศจิกายน 2560  

วีแบคจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  โดยมีนางพรเพ็ญ  คำภิโล  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานเปิดงานเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกกับการเข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็ก  การประดิษฐ์โคมลอย   การประกวดเทพบุตร  และนางนพมาศ   เป็นการสืบสารประเพณีอันดีงาม ให้นักศึกษาได้ทราบความเป็นมาของวันลอยกระทง  เห็นคุณค่าของแม่น้ำ  และรู้จักวิธีการดูแลรักษาให้อยู่อย่างยั้งยืน       …

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ( English  for  servics )  ระหว่างวันที่   25  ถึง  29  ตุลาคม พ.ศ. 2560  โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  เข้าร่วมฟังการบรรยายพร้อมทั้งฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ   เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาในการปฏิบัติงานจริง …

จิตอาสา ตัวแทนครู นักศึกษา ลูกเสือวิสามัญ

ตัวแทนครู  นักศึกษา  ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ณ  พระเมรุมาศจำลอง  สนามบินเก่าฝูงบิน 416 อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  วันที่ 26  ตุลาคม  พ.ศ.2560  

ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญฝึกซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์   พระเมรุมาศจำลองเชียงราย

ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ(VBAC)  ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย  ฝึกซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์   พระเมรุมาศจำลอง  ณ บริเวณสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  เพื่อร่วมถวายราชสักการะ  แสดงความจงรักภักดี  ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถพิตร

  พิธีรับมอบของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ 

รองผู้อำนวยการ  นางณัฐวรรณ  บวรรับพร  นำคณะครูและตัวแทนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  เป็นตัวแทนรับมอบ  ในงานพิธีรับมอบของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ  งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมจิตอาสา

คณะครู  และนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (17 ตุลาคม 2560)  

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด

ของแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  (VBAC)  ระดับ ปวช.  และ  ปวส.  ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และเข้ารับเอกสารหนังสือรับรองการฝึกงานของนักศึกษาทวิภาคี  กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด    ประจำปีการศึกษา 2560

เยี่ยมบ้านนักศึกษา

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ออกเดินทางเยี่ยมบ้านนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  และเข้าร่วมประชุมของแต่ละหมู่บ้าน  เพื่อให้บริการข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ปวช. และ ปวส  แก่ผู้ปกครอง  

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี”   วันที่  9-12  ตุลาคม 2560  วิทยกรให้ความรู้โดย ผอ.กมล  ชุ่มเจริญ  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ