ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 159/1 หมู่ 4  ถนนพหลโยธิน     ตำบลป่าอ้อดอนชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000 โทร 0-5363-1125     แฟกซ์ 0-5363-1129 เปิดสอน ระดับ …

หลักสูตรที่เปิดสอน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ …

รายชื่อครูผู้สอน / บุคลากรวิทยาลัย

รายชื่อครูผู้สอน / บุคลากรวิทยาลัย นายวิรุณ คำภิโล ผู้รับใบอนุญาต นางพรเพ็ญ คำภิโล ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางณัฐวรรณ บวรรับพร รองผู้อำนวยการ นางสาวเบญจวรรณ โปทาวี รองผู้อำนวยการ นายพีรพงษ์ เกสรพิทยพงษ์ รองผู้อำนวยการ นายอำนวจ แก้วก้อ …

ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

ปรัชญา คุณธรรมนำวิชาการ  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีมาตรฐานวิชาชีพ วิสัยทัศน์ มุ่งสร้างคนดี  เพื่อมีออาชีพ อัตลักษณ์ เก่งงาน  กล้าคิด  มีจิตอาสา เอกลักษณ์ ยอมรับความแตกต่าง  เป็นแบบอย่างที่ดี  มีใจใฝ่วัฒนธรรม