โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ( English  for  servics )  ระหว่างวันที่   25  ถึง  29  ตุลาคม พ.ศ. 2560  โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  เข้าร่วมฟังการบรรยายพร้อมทั้งฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ   เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาในการปฏิบัติงานจริง

 

Comments

comments