พัฒนาทักษะชีวิตพิชิต7มารร้าย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ VBAC  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตพิชิต7มารร้าย เมื่อวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  เป็นกิจกรรมที่มีการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะชีวิตหลายด้าน  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันภัยในรูปแบบต่าง ๆ   ซึ่งการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 1  ทุกสาขาวิชา  ในงานนี้ ได้รับเกียรติจากบุคลากรจากหลายหน่วยงานมาให้ความรู้แก่นักศึกษา  เช่น  จากเทศบาลป่าอ้อดอนชัย,  มูลนิธิแสงธรรมเชียงราย,  สโมสรบ้านลูกเสือจังหวัดเชียงราย  , สำนักงานปปช.จังหวัดเชียงราย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1 ,  บุคลากรทางการลูกเสือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Comments

comments