อบรมยกระดับธุรกิจ E-commerce เปิดประตูสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

คณะครูคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ระดับ ปวช.1  และ ปวช.3  เข้ารับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  “ยกระดับธุรกิจ E-commerce เปิดประตูสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ”  รุ่นที่ 2  จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์  โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือ ดร.อนุชํา โสมําบุตร  ผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Specialist)  และ คุณกำไลทิพย์ ปิยพิทยํานันต์  ผู้จัดการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16  กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องดอยตอง โรงแรมดุสิตธํานี จังหวัดเชียงราย

 

Comments

comments