อบรม ขับขี่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เข้ารับฟังการอบรม ขับขี่ปลอดภัย  ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้  จากบริษัท เอพีฮอนด้า & แม่จันวิทยุและมอเตอร์  และคณะครูประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   เป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่ นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ชั้นปีที่ 1  ทุกสาขาวิชา  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการขับขี่ กฎจราจร  และมีความระมัดระวังในการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้น

Comments

comments