อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเมินคุณภาพการศึกษา

คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  เข้ารับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  ในหัวข้อ การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   โดย นายโสภณ  จุโลทก  เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม   ระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ

 

 

 

Comments

comments