26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรม 26  มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด  โดยมี ผู้อำนวยการ คุณพรเพ็ญ  คำภิโล  ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และให้ข้อคิดแก่นักศึกษาถึงพิษภัยของยาเสพติด  ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกระดับชั้นได้ตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด และภัยร้ายต่าง ๆ เช่น การพนัน  การลักขโมย ติดเกมส์ ขับขี่ไม่ปลอดภัย ภัยทางเพศ  และอื่น ๆ  โดยวีแบคได้จัดบอร์ดให้ความรู้ และมีการแสดงที่เกี่ยวกับภัยร้ายต่าง ๆ รอบข้างตัวเรา  เพื่อให้นักศึกษารู้เท่าทัน และรู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนเองจากภัยร้ายต่างๆ และดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย

Comments

comments