สุนทรียสนทนา”ทิศทางการคืนครูดีสู่ห้องเรียนของวิทยาลัย VBAC”

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จัดอบรมในโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากร  ในหัวข้อ สุนทรียสนทนาทิศทางการคืนครูดีสู่ห้องเรียนของวิทยาลัย VBAC  โดยมี ผู้อำนวยการคุณพรเพ็ญ  คำภิโล และคุณวิรุณ  คำภิโล  เป็นประธานการเปิดอบรม  เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม 2562   ณ โรงแรมลักษวรรณ  รีสอร์ท  เชียงราย

Comments

comments