การแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน

เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมวันวิชาการ   โดยจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  หรือ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)   ระดับสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562   จัดการแข่งขันทั้งหมด 7 รายการ  คือ ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  เพลงไทยสากล(สตริง)  เพลงสากล  ทั้งชายและหญิง, ทักษะพื้นฐานการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ , การแข่งขันการตอบคำถามหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย  ,การประกวดมารยาท , และการประกวด โครงการ โครงงาน สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่                

Comments

comments