วีแบคประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  และการประกวดชุดรีไซเคิล  ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 1  ทุกสาขาวิชา  เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์  นำมาประยุกต์ใช้  เพื่อให้เกิดความคิด  และสร้างสรรค์ผลงาน โครงงานทางวิทยาศาสตร์

Comments

comments