โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

คุณพรเพ็ญ  คำภิโล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  หรือ วีแบค  และคณะผู้บริหาร  ครูผู้สอน   เข้าร่วมโครงการขยาย และยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เมื่อวันที่ 17  กันยายน  พ.ศ. 2562

Comments

comments