อบรมทักษะมาตรฐานวิชาชีพช่างซ่อมยานยนต์

เมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม 2560   นายกฤษฎา รมหิรัญ , นายโยธิน ดอนชัย , นายชาญชัย  แก้วเถิน และนายอภิสิทธ์  ปันแดง  ครูผู้สอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  เข้ารับฟังการอบรม  โครงการอบรมการเป็นเจ้าหน้าที่สอนคุณวุฒิวิชาชีพ (EXAMINE)  ทักษะมาตรฐานวิชาชีพช่างซ่อมยานยนต์   จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

 

 

 

Comments

comments