เข้าฟังการอบรมหัวข้อ “ความรู้เรื่องยาเสพติด” จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ที่ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักศึกษา   ปวช. 1  ทั้งประเภทวิชาพาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรม  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ณ  ห้องประชุมของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาชนคนรุ่นใหม่ มีคุณธรรม  จริยธรรม  ห่างไกลยาเสพติด  (เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม 2559)

Comments

comments