ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
ที่ตั้ง  159/1  หมู่ที่ 4  ถนนพหลโยธิน  ตำบลป่าอ้อดอนชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57000

 

website  www.v-bac.ac.th

Facebook Page  vbac.ac.th

สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม

  • สภาพสังคมของชุมชน
    บริเวณโดยรอบของวิทยาลัย  เป็นเขตชานเมือง  บริเวณโดยรอบเป็นทุ่งนา  ทำให้มีความสงบ  ห่างไกลจากสิ่งยั่วยุ  ทำให้เหมาะสมกับการพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา
  • สถาพเศรษฐกิจของชุมชน
    ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น  การทำนา  ทำสวน  ทำไร่ เลี้ยงสัตว์  เลี้ยงปลา  ทำไร่นาสวนผสม ส่วนเวลาว่างจากฤดูทำนาก็จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเสริมไปด้วย
  • ข้อมูลของผู้ปกครอง
    ผู้ปกครองของนักศึกษาโดยมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทั้งทำไร่  ทำนา  ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน