คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัย

นายวิรุณ                     คำภิโล             ประธานกรรมการ                     (ผู้รับใบอนุญาต)

นางพรเพ็ญ                  คำภิโล             กรรมการ                                  (ผู้จัดการ)

นายบันลือศักดิ์           ภาระ                 กรรมการ                                  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางเปรมจิต                ชมชื่น                กรรมการ                                  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางสอาด                    ปัญญาดี            กรรมการ                                  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางสาวเบญจวรรณ    โปทาวี              กรรมการ                                  (ผู้แทนครู)

นางพรเพ็ญ                  คำภิโล             กรรมการและเลขานุการ           (ผู้อำนวยการ)