ตราสัญลักษณะประจำวิทยาลัย

ปรัชญา

คุณธรรมนำวิชาการ  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีมาตรฐานวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างคนดี  เพื่อมีออาชีพ

อัตลักษณ์

เก่งงาน  กล้าคิด  มีจิตอาสา

เอกลักษณ์

ยอมรับความแตกต่าง  เป็นแบบอย่างที่ดี  มีใจใฝ่วัฒนธรรม

เครื่องแบบนักศึกษา