รายชื่อครู  / บุคลากรวิทยาลัย

นายวิรุณ

คำภิโล

ผู้รับใบอนุญาต

นางพรเพ็ญ

คำภิโล

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายอริยะ

คำภิโล

ผู้จัดการ

นางณัฐวรรณ

บวรรับพร

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและพัฒนาทรัพยกร

นายพีรพงษ์

เกสรพิทยพงษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นายชาญชัย

แก้วเถิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางวาสนา

กุลดี

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายจักรพงศ์

คำผา

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจและอุตสหกรรมท่องเที่ยว

นายโยธิน

ดอนชัย

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรม

นายอำนวจ

แก้วก้อ

 เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวเบญจวรรณ

โปทาวี

 อาจารย์แผนกวิชาการตลาด

นางรมิดา

กาณะรักษ์  อาจารย์แผนกวิชาสามัญ

นางสาวพชรพรรณ

อุตรี

 เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรุ่งเรื่อง

คำภิโล

 อาจารย์แผนกวิชาสามัญ

นายพงษ์พันธ์

กาจินะ

  อาจารย์แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายศิริ

ศิริเดช

 อาจารย์แผนกวิชาสามัญ

นางปสุตา

กาศโอสถ

 อาจารย์แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นางเกษร

แสงคำ

 อาจารย์แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวประภาวรินทร์

พากเพียร

 อาจารย์แผนกวิชาการบัญชี

นางณฐมน

วิจิตร์วงษ์

 อาจารย์แผนกวิชาการตลาด

นายเรวัตร

บุญคง

 อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางภาวินี

บุญคง

  อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นายปุญญพัฒน์

อ้ายดี

  อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวณัฐนันท์

จตุจินดา

  อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นายชนกานต์

ห้อยยี่ภู่

  อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นายกฤษฎา

รมหิรัญ

 ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

นายสุทัศน์

ไชยแก้ว

 ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

นายบรรหาร

จันกุลี

 ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

นายชาญชัย

แก้วเถิน

 ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

นายสุวิชช

เทียนแย้น

 ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

นายอภิสิทธ์

ปันแดง

 ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

นายปิยะพงศ์

นันไชย

 ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายอนุรักษ์

ยอดระฆัง

 ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางเจียมรัตน์

มหาวรรณ

 เจ้าหน้าที่การเงิน

นายอจลวิชญ์

สุขข์แสงสุวัณ

  อาจารย์แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายธวัชชัย

ยานะดี

  อาจารย์แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายทรงพล

กาณะรักษ์

 ครูสอนแผนกวิชาสามัญ

นายสุรเชษฐ์

 ศรีวิชัย  ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์