รายชื่อครู  / บุคลากรวิทยาลัย

นายวิรุณ

คำภิโล

ผู้รับใบอนุญาต

นางพรเพ็ญ

คำภิโล

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายอริยะ

คำภิโล

ผู้จัดการ

นางณัฐวรรณ

บวรรับพร

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและพัฒนาทรัพยกร

นายพีรพงษ์

เกสรพิทยพงษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นายจักรพงศ์

คำผา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางวาสนา

กุลดี

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวเบญจวรรณ

โปทาวี

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจและอุตสหกรรมท่องเที่ยว

นายโยธิน

ดอนชัย

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรม

นางรมิดา

กาณะรักษ์  อาจารย์แผนกวิชาสามัญ

นางสาวพชรพรรณ

อุตรี

 เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายรุ่งเรือง

คำภิโล

 อาจารย์แผนกวิชาสามัญ

นายพงษ์พันธ์

กาจินะ

  อาจารย์แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายศิริ

ศิริเดช

 อาจารย์แผนกวิชาสามัญ

นางเกษร

แสงคำ

 อาจารย์แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวประภาวรินทร์

พากเพียร

 อาจารย์แผนกวิชาการบัญชี

นางณฐมน

วิจิตร์วงษ์

 อาจารย์แผนกวิชาการตลาด

นายเรวัตร

บุญคง

 อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางภาวินี

บุญคง

  อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นายปุญญพัฒน์

อ้ายดี

  อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวณัฐนันท์

จตุจินดา

  อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นายชนกานต์

ห้อยยี่ภู่

  อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นายกฤษฎา

รมหิรัญ

 ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

นายสุทัศน์

ไชยแก้ว

 ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

นายบรรหาร

จันกุลี

 ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

นายสุวิชช

เทียนแย้ม

 ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

นายอภิสิทธ์

ปันแดง

 ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์

นายปิยะพงศ์

นันไชย

 ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายอนุรักษ์

ยอดระฆัง

 ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางเจียมรัตน์

มหาวรรณ

 เจ้าหน้าที่การเงิน

นายทรงพล

กาณะรักษ์

 ครูสอนแผนกวิชาสามัญ