ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาช่างยนต์

สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทอุตสากรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.)       รับสายตรง   และ  ม.6

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทอุตสากรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์