ผอ.พรเพ็ญ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันเปิดภาคเรียน 1/60 ผู้อำนวยการวิทยาลัย คุณพรเพ็ญ  คำภิโล  กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  เพื่อเริ่มต้นกับการเรียนในรั้ววิทยาลัยอย่างมีความสุข   สนุกกับการเรียน  และมีทักษะในสายงานวิชาชีพ  เพื่อนำความรู้ไปศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอย่างมั่งคง   ….ยินดีต้อนรับสู่ #วีแบค